Analyse: Stort behov for hjælp til psykisk syge og pårørende i Aalborg Kommune

1. april 2016


Bedre Psykiatri Aalborg har via en online-undersøgelse taget temperaturen på, hvordan borgerne i Aalborg Kommune oplever kommunens indsats for psykisk syge og deres pårørende.

Plads til forbedring  

Analysen tegner et billede af utilstrækkelig eller manglende hjælp og af familier, der oplever, at de ikke bliver ordentligt mødt.

Laptop 290Deltagerne oplever bl.a. at pårørende ikke inddrages og at der ingen hjælp er til pårørende. Mange beskriver triste konsekvenser af den belastning, som de pårørende er udsat for.  

Et andet gennemgående kritikpunkt er, at der er for svært for psykisk syge at få adgang til den rette hjælp: Det nævnes bl.a., at behandling af ansøgninger tager for lang tid, at der gives afslag trods et klart behov, og at omfanget af bevilget hjælp er for lille. Mangelfuld hjælp betyder dårligere livsvilkår for den psykisk syge og større belastning af deres pårørende.

Mange peger desuden på, at psykisk sygdom ignoreres under sagsforløb i kommunen.   Det handler bl.a. om arbejdsprøvninger uden de relevante skånehensyn, og om lange venteperioder, hvor der slet ikke ydes hjælp til at klare hverdagen som psykisk syg eller pårørende.  

Undersøgelsens største overraskelse er, at mange mangler kendskab til de tilbud om hjælp, der findes i kommunen. Det kan for nogle være en medvirkende årsag til, at de ikke får den hjælp, de har brug for. Man kan jo først ansøge om eller opsøge et tilbud, når man ved, at det findes. 


Lyspunkt: Bostøtte og andre socialpsykiatriske tilbud

Pige Med KopDeltagerne i undersøgelsen er langt mere positive, når det gælder den hjælp, som de eller deres pårørende faktisk bliver tilbudt. Særligt bostøtten får ros.

Flere psykisk syge beretter om, at bostøtte er en meget stor hjælp for dem, og pårørende fortæller hvordan de bliver aflastet, når den syge har tilstrækkelig adgang til bostøtte.

Omvendt fremhæver mange, at det er et stort problem, når kommunens personale ikke har tid nok til at skabe de vigtige relationer med borgeren, og når hjælpens omfang er for lille i forhold til behovet. 

Sådan vil vi bruge undersøgelsen

Undersøgelsen giver os et godt grundlag for at arbejde for forbedringer i kommunens indsats, og sætte ind dér, hvor behovet er størst. Vi vil bl.a. arbejde for, at det bliver meget lettere at finde frem til de eksisterende tilbud om hjælp.

Vi opfordrer desuden kommunen til at inddrage de pårørende og bruge deres ressourcer. Blandt andet mener vi, at kommunen bør oprette et råd for pårørende til psykisk syge. Vi vil også arbejde for en udvidelse af de socialpsykiatriske tilbud til psykisk syge, så langt flere kan få gavn af gode tilbud.

Derfor er vi allerede gået i dialog med kommunen om undersøgelsens resultater og vores forbedringsforslag.

Sidst, men ikke mindst: En stor tak til deltagerne! TAK for alle jeres besvarelser og input til vores arbejde.

Fakta om analysen: I alt 244 personer deltog i undersøgelsen. Ca. 43% af deltagerne var pårørende, og lige så mange var selv psykisk syge. Resten bestod primært af fagpersonale fra kommunen og psykiatrien.

> Læs vores pressemeddelelse  

> Se hele analysen