Generalforsamling 2017

Referat af generalforsamlingen 2017 onsdag den 3.maj kl.19.00 i Nygadehuset

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Kirsten Balslev Rasmussen. Kirsten modtog valget.

2. Valg af referent

Anne Marie Pedersen.

3. Godkendelse af lokalbestyrelsens årsberetning om lokalafdelingens

virksomhed ved lokalformand Anne Marie Pedersen. Anne Marie gennemgik årsberetningen og visionen for kommende år. (Bilag 1) Årsberetningen blev godkendt uden bemærkninger.

4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab ved kasserer Helga

Schulz Thiesen Helga gennemgik det reviderede regnskab. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. (Bilag 2)

5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag for indeværende regnskabsår

ved kasserer Helga Schulz Thiesen Helga fremlagde budgetforslaget. Budgettet blev godkendt uden bemærkninger. (Bilag 3)

6. Bestyrelsens visioner i forbindelse med kommunal- og regionsvalg november

2017. ved Helga Schulz Thielsen og Anne Marie Pedersen Helga og Anne Marie redegjorde for bestyrelsens visioner, i forbindelse med det kommende kommunalvalg. Der er nedsat en arbejdsgruppe af frivillige og bestyrelsesmedlemmer, der arbejder med at synliggøre Bedre Psykiatris holdninger på det lokalpolitiske område i Aabenraa Kommune. Tovholderne for denne gruppe er Helga og Anne Marie Arbejdsgruppen vil arrangere et lyttemøde i september måned, med politikker og pårørende. Desuden vil vi gerne være synlige i det offentlige rum ved bl.a. By Night arrangementer, Sindets Dag, Frivilligheds dagen.

7. Indkomne forslag.

Der er ikke kommet nogle forslag.

8. Valg af kasserer:

Helga Schulz Thiesen ønsker genvalg Helga blev genvalgt.

9. Valg af 2 lokalbestyrelsesmedlemmer.

Ellen Skaarup Hansen er på valg (ønsker ikke genvalg) Annika Christiansen er på valg (ønsker genvalg) Annika blev genvalgt til bestyrelsen.

10. Valg af 1-2 suppleanter til lokalbestyrelsen.

Der blev ikke fundet suppleanter til bestyrelsen.

11. Valg af revisorer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Alan Thomsen.

Alan Thomsen blev genvalgt som revisor.

12. Eventuelt.

Der var ingen kommentar til dette punkt.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsberetning Lokalafdelingen Bedre Psykiatri 2016/17

Hvordan er året gået i vores lokalafdeling i Bedre Psykiatri?

Vi startede op i maj måned sidste år med en næsten ny lokalbestyrelse.

Vi havde fået 4 nye medlemmer ind. Flemming, Annika, Henriette og Helga. Tilbage fra den gamle bestyrelse var vi to Ellen og jeg.

Vi kom hurtig i arbejdstøjet og fik besluttet, at vi ville starte en pårørende café op. Vi har valgt, at tage den sidste onsdag, i hver måned fra 18.30 til 21.00 dog ikke i juli og december måned.

Baggrund for at etablerer pårørende café:

Det at være pårørende til et menneske, der har en psykisk lidelse er ofte en stor belastning i hverdagen.

Det udløser ofte mange følelser som sorg, afmagt, bekymringer for fremtiden, og dårlig samvittighed over at føle, at man ikke slår til.

Hvad er formålet med pårørende café:

Formålet er at skabe et ligeværdigt rum til fortrolighed, hvor pårørende gives mulighed for, at sætte ord på de udfordringer og dilemmaer, som de står overfor i deres hverdag.

Vi har ikke så mange besøgende i vores café. Men vi har en helt klar fornemmelse af, at dem der kommer, får meget ud af at dele deres udfordringer og få luft i en stresset hverdag.

Efterårets arrangementer:

Vi havde i efteråret to arrangementer. Vi forsøger, at varierer vores arrangementer så vi når en bred vifte af forskellige psykiske udfordringer, men også forskellig artede events.

Den 6 september havde vi besøg af Mathilde Falch. Mathilde fortalte om hendes psykiske udfordringer med anoreksi, cutting misbrug og indlæggelse. Hun fortalte 

også om, hvordan det er at blive rask og om, hvordan hun i dag har et godt liv. Mathilde spillede også nogle af hendes kendte sange akustisk. Mathilde var meget ærlig og fortalte om hendes udfordringer, for at skabe fokus på psykiske udfordringer.

En vellykket aften, hvor vi havde ca. 60 tilhører.

Den 17. november havde vi så besøg af teatergruppen Play. Der lavede forestillingen ”Alle de gode ting” Forestillingen handlede om en ung mand, der igennem sit liv havde levet med en mor med depression og selvmordsforsøg. Tilskuerne var en del af historien, det var en rigtig spændende oplevelse.

Vi havde denne aften 33 tilhører.

Her i foråret har vi så haft 4 arrangementer med denne aften.

Den 1 februar og den1 marts havde vi besøg af Katja Stock, hvor overskriften var ”Livet er ikke altid lutter lagkage” Hun fortalte om sin angst. Katja er kendt fra Den store Bagedyst. Det er helt nyt for Katja at fortælle om sine personlige udfordringer. Hun var meget ærlig og humoristisk i hendes fortælling.

Vi valgte at lave dette arrangement to gange, da alle pladserne til den 1. februar var 

Til Katjas oplæg havde vi i alt ca. 170 deltager.

Den 5. april havde vi et oplæg med pædagogisk konsulent Lill Bredo Schrøder. Hun fortalte om ”Psykiske sårbare teenager og forældrerollen”. Lill fortalte om den stresssårbarhed, som psykisk sårbare teenager kan have. Hvor svært det kan være, at stå i som forældre. Hun fortalte om dette emne med stor ydmyghed overfor forældrene.

Til Lills oplæg havde vi 160 tilhører.

Det sidste oplæg vi her i dette halvår er i aften med dig Thorsten. Hvor vi jo skal høre mere om Børn og Unge på Psyk.

Andre aktiviteter:

Sideløbende med pårørende café og oplæg har vi også afholdt møder med medlemmer, vi har kontaktet pr. tlf. for at få flere frivillige i lokalafdelingen. Vi har fået nogle stykker og det er vi meget taknemmelige over. Det gør at vi kan noget mere.

Vi arbejder med at gøre hjemmesiden attraktiv og indbydende. Et sted hvor der kan søges oplysninger om vores lokalafdeling.

Facebook siden har fået flere følgere og vi kan se, at den får mere og mere betydning, når vi laver vores arrangementer.

Vi er repræsenteret i følgende råd i kommunen:

 

Handicaprådet i Aabenraa Kommune

Kontaktrådet for center for socialpsykiatrien og udsatte i Aabenraa Kommune

Øvrige samarbejdspartner:

Vi samarbejder med andre lokalafdelinger af Bedre Psykiatri især Sønderborg afdelingen.

Helga og jeg har været på Ledelseskursus i løbet af dette år, hvilket også har givet rigtig meget inspiration og motivation til bestyrelsesarbejdet.

Vi er aktuelt ved at lave et politisk team, der skal arbejde med at sætte psykiatrien på dagsorden her i vores kommune. Det hører I mere om på næste punkt.

Dette år i tal:

Vi har fået 28 nye medlemmer siden 1. maj 2016.

Vi har afholdt oplæg for i alt ca. 450 personer

Vi har fået nye frivillige.

Vision fremadrettet:

Vores vision er fortsat at arbejde med at gøre Bedre Psykiatri mere synlig her i Aabenraa Kommune, men vi håber også at få flere kræfter/frivillige så vi kan blive mere synlige i Tønder kommune. Vores store vision i Bedre Psykiatri er at gøre Psykiatrien til en Folkesag. At få ligestillet psykiatrien med somatikken. At der også ved psykiske diagnoser ligger en klar plan ligesom f.eks. ved kræft.

Det næste halvår:

Vi har snakket om et oplæg omkring PTDS, som vores bestyrelsesmedlem Henriette vil stå for. Desuden har vi også et andet oplæg i støbeskeen med et andet bestyrelsesmedlem Flemming og hans datter, hvad emnet bliver er lidt uvist endnu.

Vi har en vision om at udvide Pårørende Café måske med en mandegruppe/Ungegruppe.

Vores oplæg afhænger selvfølgelig også meget af om hvorvidt vi får tilskud fra kommunen eller ej.

Afslutning:

 

Jeg vil også sige en stor Tak til Ellen, som stopper i bestyrelsen. Ellen det har været en fornøjelse at samarbejde med dig igennem alle årene. Stor tak for din store indsats. Også en stor tak til din mand, der har været sød til at hjælpe ved arrangementerne.

Jeg vil også rette en stor tak til bestyrelsen. I lægger hver især rigtig mange frivillige timer i dette arbejde. Stor respekt for det. Vi er jo også alle selv pårørende.

Der ville ikke være en Bedre Psykiatri her i Aabenraa og Tønder uden jer.

VI HJLÆPER DIG SÅ DU KAN HJÆLPE DINE.

Tak for jeres lydhørhed.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Budget

BEDRE PSYKIATRI - lokalafdelingen Aabenraa-Tønder          
           
    Budget 2017
           
Indtægter   Aabenraa Komm. Tønder Komm. Lokalafd. Total
Kontingentandel   3.000 1.700   4.700
Tilskud kommuner       20.000 20.000
Renter       50 50
Diverse       550 550
Kontigentandel fra 2015       4.600 4.600
Indtægter i alt   3.000 1.700 25.200 29.900
           
Udgifter          
Informations- og oplysningsarr.          
  Porto, kopier, kuverter     2.000 2.000
  Annoncering     6.000 6.000
  Honorar, kørsel     16.000 16.000
  Lokaleleje, forplejning     6.000 6.000
  Diverse     1.200 1.200
           
Netvær/samtalegrupper          
  Porto, kopier, kuverter       0
  Annoncering       0
  Honorar, kørsel       0
  Lokaleleje, forplejning       0
  Diverse     0 0
           
Pårørendecafe          
  Porto, kopier, kuverter       0
  Annoncering     2.000 2.000
  Honorar, kørsel     2.000 2.000
  Lokaleleje, forplejning     1.000 1.000
  Diverse       0
           
Støtte-/hjælpeaktiviteter       2.000 2.000
Andre aktiviteter       2.000 2.000
Kurser for frivillige         0
Interne foreningsaktiviteter     5.000   5.000
Diverse     1.000   1.000
           
Udgifter i alt   0 6.000 40.200 46.200
           
Driftsresultat 2017   3.000 -4.300 -15.000 -16.300
           
Formueopgørelse          
Formue pr. 1/1 2017   32.474      
Over-/underskud 2017   -16.300      
Formue pr. 31/12 2017   16.174