Generalforsamling Onsdag d. 23 maj kl. 19-21

 

 

 


Referat af ordinær generalforsamling i Bedre Psykiatri, lokalforening Amager
den 23. maj 2018 kl. 19.00
i Foreningscentret POSTKASSEN, Amager Landevej 71, 1. sal, 2770 Kastrup

Til stede: Tommy Rasmussen (formand), Bente Hall (næstformand) Rosa Cedermark (kasserer) og medlemmerne Ulla og Per Eilersen.

DAGSORDEN:

Mødets åbning – valg af dirigent
Ad 1. Bente Hall blev valgt som dirigent.
          Bente Hall konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, hvilket var
          sket ved mail til medlemmerne den 26. april 2018.

Valg af referent
      Ad 2. Rosa Cedermark blev valgt som referent.

2a. Godkendelse af dagsorden
       Ad 2 a. Dagsordenen blev godkendt.

2b. Godkendelse af forretningsorden
      Ad 2 b. Forretningsordenen blev godkendt.

      3. Godkendelse af lokalbestyrelsens årsberetning
      Ad 3. Formandens beretning blev godkendt. Vedlagt.

      4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
      Ad 4. Det fremlagte årsregnskab blev godkendt.

      5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag for indeværende
          regnskabsår
      Ad 5. Der er udarbejdet et budgetforslag for året 2018 med en indtægt på 107.000 kr.
        Der kører pårørendecafeer i foråret 2018 og der er budgetteret med pårørendecafeer i
        efteråret 2018 til en samlet udgift af 32.000 kr.
        Der er afsat 24.000 kr. til en samtalegruppe og et mindfulnessforløb i efteråret 2018,
        ligesom der har kørt en samtalegruppe i foråret 2018 for TrygFondsmidler.
 
      6. Indkomne forslag
       Ad 6. Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.
  
      7. Valg
Valg af formand 2018 - 2020
             Ad 7 a. Tommy Rasmussen blev valgt som formand.
Valg af suppleanter 2018 - 2019
             Ad 7 b. Ulla Eilersen blev valgt som suppleant.
               c)   Valg af  revisor
             Ad 7 c. Bodil Ravnbak blev valgt som revisor.

       8. Eventuelt.
           Der var intet til punktet.

Rosa Cedermark
27.5.2017