Referat fra generalforsamling

   

Referat fra generalforsamlingen d. 20. april 2017 på Remisen i Løsning.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Regnskab
 5. Budget
 6. Indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest d. 6. april 2017
 7. Valg af formand
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer på valg er Hanne Mathiesen og Susanne Panduro
 9. Valg af suppleanter
 10.  Valg af medlemmer til repræsentantskabet
 11.  Valg af suppleanter til repræsentantskabet
 12.  Valg af revisor
 13.  Eventuelt

 

Pkt. 1:   Torben Lindskjold blev enstemmigt valgt.

Pkt. 2:  Birgit Nielsen blev enstemmigt valgt.

Pkt. 3: Der har i 2016 været afholdt 4 bestyrelsesmøder, som vi holder på skift ved bestyrelsesmedlemmerne. Heraf var mødet i september med deltagelse af Landsformanden for Bedre Psykiatri Birgit Elgård samt Landsbestyrelsesmedlem Mads Egmose. Mødet med landsbestyrelsen gav et godt indblik i ”hvad de går og laver”.

Vi har afholdt 6 cafemøder henover året. Der har været enkelte deltager til disse møder.  Enkelte møder uden deltagere udover bestyrelsen. Det er ærgerligt der ikke kommer flere, for vi ved der er et behov.

Ved generalforsamlingen i april måned var der genvalg til bestyrelsen og der blev suppleret med 2 suppleanter. Dejligt med flere hænder. En hyggelig aften som sluttede med smørrebrød.

Vi har i årets løb haft 5 foredrag: Vi lagde ud med ”Det særligt sensitive barn” med Dorthe Gerlevsen med 136 deltagere. Sikke en aften, udover en dygtig foredragsholder,  var det en stor fornøjelse med alle de tilhørere.

Bedre Psykiatri har også selv holdt et foredrag om autisme som 22 personer deltog i.

Vi har haft 2 foredrag  i samarbejde med PsykInfo. Et foredrag om ”Stemmehøring”  Der var 36 deltagere og et om Depression, der var 33 deltagere.  Ved foredrag med Psyk info opkræves der entre, 50 kr. pr. person. Nogen gode og spændende foredrag.

Så prøvede vi noget nyt, i samarbejde med Sønderparken i Hornsyld havde vi fået Ebbe Henningsen til at fortælle om Bedre Psykiatri samt det at være pårørende. Det var et rigtig fint traktement, som Sønderparken havde stillet an med og et godt foredrag som 28 personer hørte på.

Psyk info vil fremadrettet kun afholde 1 foredrag om året i Hedensted Kommune og dermed i samarbejde med Bedre Psykiatri. Bestyrelsen har derfor besluttet at vi selv vil forsøge at afholde 3, så der stadig er 4 tilbud..

Bedre Psykiatri på landsplan har afholdt 2 weekend-seminarer, 1 formandskonference samt repræsentantskabsmøde, hvor Hedensted afdelingen havde 3 stemmer.

Hedensted afdelingen har været repræsenteret på formandskonferencen hvor finpudsningen af Strategiplanen for 2030 ”Sådan skaber vi en folkesag”, og på repræsentantskasbsmødet blev strategiplanen så vedtaget. Regnskaberne for 2014 og 2015 blev vedtaget og der blev valgt landsbestyrelse, fra vores region blev  Ebbe Henningsen og Ralph Jørgensen genvalgt til bestyrelsen og Anette Bjørnskov Nees nyvalgt som suppleant.

Der blev samtidig vedtaget kontingentforhøjelse som følger: Enkelt medlemskab 250 kr og 400 kr. for husstandsmedlemskab.

Der var 3 fra bestyrelsen repræsenteret  på efterårets weekendseminar. Der kan kun siges rosende ord om disse weekender,

I 2016 har der været 2 møder med de øvrige lokalafdelinger i Region Midt, men vi har kun deltaget i et. Godt med disse møder, hvor vi får mange input, både fra fagfolk men bestemt også fra de andre lokalafdelinger i regionen.

Der har været holdt kursus i hvordan man selv kan udskrive og redigere i medlemskartoteket.  Det virker godt og er nemt at håndtere.

Der har været deltagelse i det årlige møde med regions psykiatrien i Horsens. Der blev sendt indbydelser ud til Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Odder og Hedensted lokalafdelinger af BP samt til Sind og LAP i samme lokalområde..

Vi har også deltaget i et dialogmøde med de øvrige foreninger i kommunen, som har med handicaps at gøre.  Godt at foreningen bliver husket at kommunen.

Vi har deltaget i Brugerrådsmøde i Socialpsykiatrien på Dalbyvej, hvor Tørring og Juelsminde også var repræsenteret. Der blev holdt en torvedag i juli måned i en storm, så det hele var ved at lette. Mange mennesker og der kom også lidt til vores stand.

Ved julefrokosten i december deltog bestyrelsen med ledsager, en rigtig hyggelig aften og en dejlig tradition.

Bedre Psykiatri i Hedensted Kommune har i 2016 skiftet bank til Middelfart Sparekasse.  Og har fået egen mail adresse: hedensted@bedrepsykiatri.dk

Vores facebook-side  bliver pænt brugt og vi har mange venner pt har vi 150 og 147 der følger os. Det er en nem og billig måde at annoncere på, og gøre opmærksom på foreningens virke. Så hold øje med siden og del, så vi kommer i kontakt med flest mulige

Torben og Ivan har stadig deres Økonomi-arbejde, hvor de kan hjælpe de brugere der har behov derfor

.

Fremtid:

Vi har i vinteren 2017 holdt 3 cafemøder  i Remisen i Løsning med enkelte gæster.

Der er aftalt 1 foredrag med psyk info og vi påregner selv at lave 3 foredrag, hvoraf det ene blev afviklet i tirsdags med Henrik Dahl med ca. 80 deltagere. I maj måned holder vi foredrag om Stress og til efteråret har vi, i samarbejde med PsykInfo et foredrag om Angst

Bedre Psykiatri i Hedensted Kommune har fået bevilget 20.000,- i §18 midler til brug i 2017.

Vi har pt 123 medlemmer som både dækker enkelt medlem og husstandsmedlemsskaber Der har været en tilgang i 2016 på 11 og en afgang på 19, heraf 13 ved oprydning i databasen.

Til sidst vil jeg gerne takke for et rigtig godt samarbejde i det forløbne år, I lægger hus til bestyrelsesmøder, i møder op med kaffe og kage til arrangementer.  I bruger lørdage/søndage på møder.  I er med til at gøre Bedre Psykiatri kendt så tak for det.

Pkt.  4: Regnskabet udviste et overskud på kr. 8.041,77

              Regnskabet blev godkendt.

Pkt 5:  Der var ikke fremlagt et budget, hvilket blev godkendt

Pkt. 6: Der var ingen indkomne forslag

Pkt. 7:  Birgit Nielsen genvalgt som formand.

Pkt. 8:  Hanne Mathiesen og Susanne Panduro  genvalgt

Pkt. 9:  Inge Purup Krogsgård og Anja Holgård Kristensen genvalgt som suppleanter

Pkt. 10: Repræsentanter til repræsentantskabet Ikke aktuelt i 2017

Pkt. 11: Suppleanter til repræsentantskabet ikke aktuelt i 2017

Pkt. 12: Lone Munch blev valgt som revisor