Referat fra generalforsamling

 

Referat fra generalforsamlingen d. 19. april 2018 på Remisen i Løsning.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Regnskab
 5. Budget
 6. Indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest d. 9. april 2018
 7. Valg af formand
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer på valg er Johnny Panduro, Torben Lindskjold og Birgit Nielsen
 9. Valg af suppleanter
 10.  Valg af medlemmer til repræsentantskabet
 11.  Valg af suppleanter til repræsentantskabet
 12.  Valg af revisor
 13.  Eventuelt

 

Pkt. 1:   Torben Lindskjold blev enstemmigt valgt.

Pkt. 2:  Birgit Nielsen blev enstemmigt valgt.

Pkt. 3: Der har i 2017 været afholdt 4 bestyrelsesmøder, som vi holder på skift ved bestyrelsesmedlemmerne.

Vi har afholdt 7 cafemøder henover året. Efterhånden kommer der flere og flere til vores cafemøder,  både kvinder og mænd.  Med de problemer der bliver omtalt, er der virkelig et behov

Ved generalforsamlingen i april måned var der genvalg til bestyrelsen og der blev genvalgt 2 suppleanter.  En hyggelig aften som sluttede med smørrebrød.

Vi har i årets løb haft 4 foredrag: Vi lagde ud med med Henrik Dahl med ca. 85 deltagere. Der har været et foredrag om STRESS med ca. 30 deltagere, i september var der i samarbejde med Psyk Info foredrag om angst med ca 110 deltagere og endelig havde vi et foredrag om personlighedsforstyrrelser med ca. 25 deltagere

 Nogen gode og spændende foredrag.

Der blev afholdt julefrokost med bestyrelsen og ægtefæller, hyggelig aften.

Bestyrelsen har investeret lidt i reklame i 2017. Vi har fået t-shirts, som vi har på ved foredrag, limegrønne, så vi er nemme at se. Vi har købt kuglepenne og kaffebægre med Bedre Psykiatris logo på.

Der har været en artikel i Hedensted avisen i forbindelse med tillægget ”sundhed og velvære”, den har givet en god respons..

Bedre Psykiatri på landsplan har afholdt 1 weekend-seminarer i 2017, det handlede om kommunalvalg. Der var desværre ingen deltagelse fra vores lokalafdeling.

I 2017 har der været 2 møder med de øvrige lokalafdelinger i Region Midt, et i Ringkøbing og et i Århus Der har været deltagelse i begge arrangementger. Godt med disse møder, hvor vi får mange input, både fra fagfolk men bestemt også fra de andre lokalafdelinger i regionen.

Der har været deltagelse i det årlige møde med regions psykiatrien i Horsens. Der blev sendt indbydelser ud til Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Odder og Hedensted lokalafdelinger af BP samt til Sind og LAP i samme lokalområde..

Vi har også deltaget i et dialogmøde med de øvrige foreninger i kommunen, som har med handicaps at gøre.  Godt at foreningen bliver husket at kommunen.

Vi har haft 3 deltagere i frivilligfesten, som kommunen holdt i Gudenåcenteret i Tørring. En fin aften med god mad, dans og underholdning.

Bedre Psykiatri i Hedensted var ikke repræsenteret i Handicaprådet i Hedensted kommune. Vi har virkelig forsøgt at blive repræsenteret, men desværre er vi heller ikke med i det nye handicapråd som startede 1. januar 2018

Vores facebook-side  bliver stadig pænt brugt og vi har mange venner pt har vi 185 og 185 der følger os. Det er en nem og billig måde at annoncere på, og gøre opmærksom på foreningens virke. Så hold øje med siden og del, så vi kommer i kontakt med flest mulige

Torben og Ivan har stadig deres Økonomi-arbejde, hvor de kan hjælpe de brugere der har behov derfor

I september måned blev landsformand for Bedre Psykiatri Birgit Elgård sygemeldt og i februar 2018 kom der besked om at hun fra fratrådt som landsformand. Den tidligere næstformand Erik Ravn er nu konstitueret som formand, men har selv meldt ud at det ikke er løsningen på længere sigt. Så arbejdet med at finde en ny

Landsformand er gået i gang og man håber på at have navnet til repræsentantskabsmødet d. 27. oktober 2018.

En stor tak skal lyde til Birgit Elgård, for det kæmpe arbejde hun har udført for Bedre Psykiatri.

.

Fremtid:

Vi har i vinteren 2018 holdt 3 cafemøder  i Remisen i Løsning med en del  gæster.

I maj måned holder vi et foredrag med Kirsten Kallesøe om diagnoser og helbredelse og i september kommer Karen Marie Lillelund og fortæller om Stress og humor. Det foregår i Byhallen og til efteråret har vi, i samarbejde med PsykInfo, et foredrag om Scizofreni

Bedre Psykiatri i Hedensted Kommune har fået bevilget 25.000,- i §18 midler til brug i 2018.

Vi har pt 131 medlemmer som både dækker enkelt medlem og husstandsmedlemsskaber Der har været en tilgang i 2017 på 23 og en afgang på 15,

Til sidst vil jeg gerne takke for et rigtig godt samarbejde i det forløbne år, I lægger hus til bestyrelsesmøder, i møder op med kaffe og kage til arrangementer.  I bruger lørdage/søndage på møder.  I er med til at gøre Bedre Psykiatri kendt, så tak for det.

Beretningen godkendt

Pkt.  4: Regnskabet udviste et underskud på kr. 1.761,-

              Regnskabet blev godkendt.

Pkt 5:  Der var ikke fremlagt et budget, hvilket blev godkendt

Pkt. 6: Der var ingen indkomne forslag

Pkt. 7:  Birgit Nielsen genvalgt som formand.

Pkt. 8:  Johnny Panduro, Torben Lindskjold og Birgit Nielsen  genvalgt

Pkt. 9:  Inge Purup Krogsgård og Anja Holgård Kristensen genvalgt som suppleanter

Pkt. 10: Repræsentanter til repræsentantskabet afgøres på bestyrelsesmøde

Pkt. 11: Suppleanter til repræsentantskabet afgøres på bestyrelsesmøde

Pkt. 12: Lone Munch blev genvalgt som revisor