Aktiviteter

Kerteminde- BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende har været så heldig at modtage §18 midler fra Kerteminde kommune, til at lave frivilligt arbejde for socialt og vanskelige stillede borgere og deres pårørende.

Vi har med stor succes haft samtale/netværksgrupper for pårørende. Den ene gruppe var med forældre til børn under 18 år. Den nuværende gruppe er det pårørende til børn over 18 år.

Vores mål med disse grupper er at hjælpe og vejlede de pårørende i at møde ligesindede og give de pårørende mere overskud i hverdagen.

Vi har desuden holdt foredrag, hvor hovedformålet har været oplysning, men også for at skabe glæde og grin.

I 2017 vil vi gerne have fokus på søskende og de mandlige pårørende.

Vi som forening vil gerne være med til at skabe dialog med kommune, byens politikere og byens borgere.

Vi kan desuden tilbyde os som bisidder til de pårørende, brug os til de svære samtaler fx med kommune, hospitaler, skoler m.m

Vi tror på at 2017 vil blive et år i de pårørendes tegn:-)

 

 

 

 

 

BEDRE PSYKIATRI - Kerteminde blev stiftet i april 2015 og er nu i gang med at planlægge de kommende aktiviteter og tilbud.

Der brugt meget tid og mange kræfter i november på at få netværksgruppen for forældre til psykisk syge børn og unge op at stå. Annoncering, kontakt til læger, psyk-adresser, skoler, biblioteker mv.

Så meget større er glæden over, at det lykkedes, og gruppen, som består af 10 medlemmer, heraf 2 par, er nu i fuld gang og skal snart have sit 3. møde.

Generalforsamling samt foredrag med Jesper Hjøllund er blevet bestemt til den 22.marts 16. Indkaldelse og annoncering snarest.

Vi ønsker bestyrelsen udvidet til mindst 5 medlemmer foruden suppleanter.

 _________________________________________________________________________

referat fra generalforsamling i BEDRE PSYKIATRI Kerteminde

tirsdag den 22. marts 2016 kl 18.30 i Kulturhus Fjorden, Regnar Langesvej 1, 5300 Kerteminde, lokale 1

Dagsorden:

1 Valg af dirigent
2 Valg af referent
3 Bestyrelsens årsberetning forelægges mundtligt til godkendelse
4 Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
5 Forelæggelse af budget for det kommende år
6 Indkomne forslag
7 Valg af bestyrelsesmedlemmer – i lige år er formand på valg, evt. næstformand 8 Valg af 2 suppleanter for 1 år
9 Valg af revisor samt revisorsuppleant for 1 år
10 Eventuelt

ad 1 3 var til stede, formand, kasserer et medlem, Steen Blom Kirsten
ad 2 Ingeborg referent
ad 3 Beretning til Bedre Psykiatri Kertemindes generalforsamling den 22.3. 2016

Den 2. november 2015 dannedes den nuværende bestyrelse, som kom til at bestå af 3 bestyrelsesmedlemmer. Karen Hansen, Ruth Kirsten, kasserer og undertegnede, formand.
Forud havde der været to bestyrelsesformænd, Christian Stokbro og Jessie Hald, der begge havde trukket sig.

Den 27.nov 15 havde vi første møde i netværksgruppen for forældre til psykisk børn og unge. Forud var gået en travl tid med annoncering, plakatophængning og skrivelser til skoler, psykadresser på Fyn, tilmeldinger til kurset pr telefon og mail samt møde med psykoterapeut Ben Ariens, der skulle stå for netværksmøderne. Vi har haft meget hjælp fra organisationskonsulent Arly Eskildsen fra BP.

Det blev et godt møde, hvor 11 havde meldt sig. Ud over bestyrelsen deltog 8, og der var afbud fra 3. Planen er, at der er møde en gang om måneden, sidste møde i septemner 16, hvor bestyrelsen også deltager. I mellemtiden har 2 medlemmer mere meldt sig sig, og 4 har meldt fra, så i dag består gruppen af således af 9 medlemmer. Ben skriver hver gang til formanden, hvordan det er gået til det pågældende møde. Det har været meget tilfredsstillende at få startet denne gruppe op, som består af forældre til psykisk syge børn og unge med meget forskellige diagnoser og aldre.

Den 14.1. deltog Karen Hansen og undertegnede i et bestyrelsesmøde i Nyborg for at blive inspireret. Her talte vi om et fælles foredrag med Ole Sørensen “Rebellen fra Langeland” i Nyborg i samarbejde med Sind, AOF, Aktivitetshuset og BP Nyborg. Det finder sted den 14.april 2016 kl. 19-21 i Aktivitetshuset, Sprotoften 1 i Nyborg.

Selv har vi haft 3 bestyrelsesmøder i 2016, et pr måned, men vi har også kommunikeret meget pr telefon og i mails. Først i februar meddelte Karen, at hun stoppede med øjeblikkelig virkning i bestyrelse og netværksgruppe p.gr.a. arbejde og stress.

Den 17.1. deltog Ruth Kisten og jeg i et økonomikursus afholdt af BP på Dalum Landbrugsskole. Udbytterigt.

Herudover har vi planlagt foredrag i aften med Jesper Hjøllund med foredraget “Vejen ud af en psykisk sygdom”.

Fremadrettet vil bestyrelsen søge Kerteminde Kommune om 79.000 kr i en §18-ansøgning.
Jeg flytter til Odense til maj, men har givet tilsagn om at fortsætte i bestyrelsen i et halvt år, indtil netværksgruppen er afsluttet.
Ruth Kirsten er flyttet til Fåborg og fortsætter indtil videre, men heldigvis er Steen Blom Kirsten nyt emne i bestyrelsen.

ad 4 Regnskab fremlagt ved kassereren og godkendt

ad 5 Budgettet fremlagt og godkendt.

ad 6 Ingen indkomne forslag

ad 7 Formanden blev genvalgt, dog med den bemærkning, at hun vil stoppe om et halvt år, da hun flytter til Odense 1. maj. På samme tidspunkt stopper kassereren, da hun er flyttet til Fåborg.
Steen Blom Kirsten blev valgt ind som bestyrelsesmedlem. Kitt Nielsen (ikke til stede) blev valgt ind også som alm. bestyrelsesmedlem.

ad 8 Efter foredraget indvilligede Bente Kristoffersen i at gå ind i bestyrelsen som suppleant.

ad 9 Hans Biering fortsætter som revisor. Ingen suppleant valgt.
ad10 -

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde.


referent: Ingeborg Markvard Andersen 

 

_______________________________________________________________________ 

            VI HJÆLPER DIG, SÅ DU KAN HJÆLPE DINE           

 

BEDRE PSYKIATRI Kerteminde tilbyder et foredrag med Jesper Hjøllund:

 Vejen ud af en psykisk sygdom

 

Med udgangspunkt i sin bog, "I sjælens rige", fortæller Jesper Hjøllund om, hvordan han har overvundet en alvorlig skizofreni-lidelse.

 

Tirsdag den 22. marts 2016 kl. 19.00 - 21.00

Foredraget er gratis og åbent for alle.

 

Sted: Kulturhus Fjorden, tidligere Fjordvangsskolen, Regnar Langesvej 1, 5300 Kerteminde

 

Foreningen vil være vært ved kaffe og kage.

 

41 tilhørere fra nær og fjern var mødt op til Jesper Hjøllunds foredrag. JH foretalte om sin barndom, ungdom, sin sygdom sine indlæggelser og den forunderlige vej til helbredelse.

 

__________________________________________________________________________

Den 14.4.16. kl. 19.21.

har vi i samarbejde med BP Nyborg, Sind, AOF og Aktivitetshuset planlagt et foredrag:

"Mød rebellen fra Langeland", Ole Sørensen. Gratis adgang.

Afholdes i Aktivitetshuset, Sprotoften 1, Nyborg .

__________________________________________________________________________

Det var et rigtig fint arrangement. Der var siddeplads til ca. 150, men ca. 40 ekstra fik ståpladser og ca 40 blev afvist.

Ole Sørensen fortalte om sit virke på Langeland, hvor borgeren er i centrum, og hvor man kan få hjælp døgnet rundt. Alkoholikere og psykisk syge m fl.

Ole og kan kolleger gør en helt usnik indsats og en stor forskal. Flere politikere er ved at få øjnene op for den måde at gøre det på.

Der er ved at blive planlagt en ny Tv-serie, hvor Ole tager rundt i kommuner og skal lære, hvordan de arbejde med psykisk syge. Ålborg Kommune har sagt ja.

____________________________

_______________________________________________            

 

status aug 16.

Der er holdt 3 bestyrelsesmøder siden april. 16.

Bestyrelsen har suppleret sig selv, aå der nu er 6 medlemmer.

Vi har søgt og fået bevilliget 30.000 kr. fra Kerteminde Kommune. Flot. Måtte pengene gøre gavn!

Et foredrag planlagt d. 13.9.16 med Karen Glistrup med emnet.2 Snak om det med alle børn...", sandsynligvis i samarbejde med BP Nyborg.

En ny netværksgruppe planlagt med intromøde d. 27.1016 med Ben Ariens, psykoterapeut som netværksholder.

------------------------------------------------------------------

13.9.16 holdt vi foredrag i samarbejde med Nyborg BPmed Karen Glistrup"Snak om det med alle børn".

Desværre kome der kun 5 tilhørere foruden os selv denne aften.