Vedtægter

9. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er lokalafdelingens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i april eller maj måned.

Stk. 2. Indkaldelse til generalforsamling foretages af lokalbestyrelsen med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen sker skriftligt til hvert enkelt medlem.

Stk. 3. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Godkendelse af lokalbestyrelsens årsberetning om lokalafdelingens virksomhed

4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag for indeværende regnskabsår

6. Indkomne forslag

7. Valg af formand for lokalafdelingen

Kun hvert andet år

8. Valg af 2 eller 4 lokalbestyrelsesmedlemmer

9. Valg af suppleanter til lokalbestyrelsen

10. Valg af medlemmer til Repræsentantskabet

11. Valg af suppleanter til repræsentantskabet

12. Valg af revisorer

13. Eventuelt.

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være lokalbestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5. Lokalafdelingens formand vælges for to år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 6. Lokalbestyrelsesmedlemmer vælges for to år. Halvdelen vælges i lige år og den anden halvdel i ulige år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 7. Der vælges op til fire suppleanter for lokalbestyrelsens medlemmer. Genvalg kan finde sted..

Stk. 8. Repræsentantskabsmedlemmer vælges for et år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 9. Der vælges et antal suppleanter svarende til antallet af repræsentanter. Suppleanterne indtræder ved repræsentantens midlertidige eller varige forfald

Stk. 10. Ved personvalg er den eller de personer valgt, som har opnået det højeste stemmetal. Ved stemmelighed afgøres rækkefølgen ved lodtrækning.

Stk. 11. Generalforsamlingens øvrige beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Stk. 12. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. Intet medlem kan råde over mere end 1 fuldmagt. Fuldmagten skal præsenteres for dirigenten ved mødets begyndelse.

Stk. 13. Adgang til generalforsamlingen har stemmeberettigede medlemmer. Kvittering for betalt medlemskab kan kræves forevist. Lokalafdelingens bestyrelse afgør, hvem der i øvrigt kan overvære generalforsamlingen uden stemmeret.