Generalforsamling

 

Referat af generalforsamling den 10. april 2017 Kl. 19.00

Sted: Foreningernes Hus/Frivilligcenter Vejle Dæmningen 58, 1. sal 7100 Vejle

 

 1. Valg af dirigent.

         Kurt Haaning blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at der var rettidig indkaldt            til generalforsamling.

      2. Valg af referent.

         Referent Grethe Elmegaard.

      3. Godkendelse af lokalbestyrelsens årsberetning om lokalafdelingens virksomhed ved                 formand Karin Birch Lange.

          Årsberetningen blev fremlagt mundtligt/skriftligt og godkendt.

      4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab ved kasserer Grethe                       Elmegaard Revisor havde ingen bemærkninger til regnskabet og regnskabet blev                   godkendt. Kopi af regnskab fremlagt + revisor bemærkninger vedlagt.

      5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag for indeværende regnskabsår ved                   Kasserer Grethe Elmegaard.

          Budgettet for 2017 blev godkendt.

       6. Indkomne forslag

           Der var ingen forslag.

       7. Valg af formand for lokalafdelingen Karin Birk Lange.

           Formanden var ikke på valg.

        8. Valg af kasserer. Grethe Elmegaard er på valg – Modtager ikke genvalg.

           Kirsten Dalager blev valgt til posten som kasserer.

        9. Evt. valg af flere bestyrelsesmedlemmer. Benthe Klausen er ikke på valg.

            Birgitte Bueskov Sørensen og Vivian Jespersen blev valgt til bestyrelsen.

       10. Valg af suppleanter til lokalbestyrelsen. Hans Lange og Olaf Klausen modtog ikke                    genvalg.

             Der blev ikke valgt nye suppleanter.

        11. Valg af medlemmer til Repræsentantskabet – Bente Klausen og Karin Birch Lange var               ikke på valg. Grethe Elmegaard modtog ikke genvalg.

              Det 3. medlem til repræsentantskabet bliver valgt, når bestyrelsen har konstitueret                 sig ved næste bestyrelsesmøde.

         12. Valg af suppleanter til Repræsentantskabet Hans Lange modtager ikke genvalg.

               Der blev ikke valgt en nye suppleant.

         13.  Valg af revisor - Revisorassistent Kate Møberg Nielsen er på valg Kate Møberg                        Nielsen modtog genvalg.

         14. .Eventuelt.

               Der var ingen spørgsmål.

 

Til stede ved generalforsamlingen var Karin Birch Lange, Benthe Klausen, Grethe Elmegaard (bestyrelsen) Hans Lange og Olaf Klausen (suppleanter) foruden bestyrelsen deltog Kirsten Dalager Birgitte Buskov Sørensen og Vivian Jespersen.

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.20 – dirigenten takkede for god ro og orden.

 

 

Vejle den. 10. april 2017

 

Karin Birch Lange                                                 Grethe Elmegaard

Formand                                                               Kasserer

 

 

Årsberetning 2016

 

Vi har igen haft et travlt år med en masse aktiviteter/arrangementer.

Bedre Psykiatri er den største psykiatriorganisation.

På Landsplan er vi over 12.000 medlemmer og vi har ca.60 Lokalafdelinger fordelt

over hele landet - Lige fra Skagen til Bornholm.

I Vejle Lokalafdeling har vi 312 medlemmer, hvilket er et rigtig pænt medlemstal

 

Vi tilbyder:

 • Oplysende foredrag.
 • Temadage.
 • Bisidder bistand.
 • Åben pårørende Café, den første tirsdag i hver måned i Sundhedshuset.
 • Én til Én samtaler med pårørende.
 • Psykoedukation ved Psykolog Mette Stagis.

 

Vi har plads flg. steder:

 • Borger og Netværksrådet v. Social og Psykiatrichef Birthe Vorsum Vejle Kommune.(Benthe og Karin)
 • Bedre Psykiatri Politikgruppe, Region Syddanmark (Karin)
 • Styregruppe PsykInfo, Region Syddanmark (Karin)
 • Styregruppe Sindets Dag (Karin)
 • Styregruppe for Lokal partnerskabsaftale (Nedsat tvang i psykiatrien) Region Syddanmark (Karin)
 • Ambassadør i Klinisk Etisk Komité Region Syddanmark (Karin)
 • Suppleant for Formand i Bedre Psykiatri, Kirsten Hansen, Middelfart der er medlem i Klinisk Etisk Komité/Psykiatrisk Dialogforum (Karin)

 

I 2016 havde vi planlagt 7 foredrag og en Tema Lørdag

 

Den 3. november – skulle vi havde haft ”Det perfekte liv- er vi ved at udvikle et trivselstyranni ved Forfatter Psykoterapeut Dorthe Randi Schmidt.

Dette måtte desværre udsættes til, den 25. april 2017, da Dorthe havde været ude for et færdselsuheld.

 

 

Forår:

 • Den 18. februar ” I Sjælens Rige” ved Forfatter, Jesper Hjøllund Jesper.
 • Den 17. marts havde vi Foredragsholder Mette Lauritsen, der fortalte sin historie om hendes liv med en skizofren far.
 • Den 14. april ”Overspisning” Ved Psykoterapeut og Forfatter Hanne Kirkegaard.

Efterår:

 • Den 11. august ”Mettes recovery” ved tidligere Psykiatrisk Sygeplejerske Mette Askov, Der nu er Formand for Stemmehøre Netværket m.m. også kendt fra ”Mettes stemme” en dokumentarfilm der er lavet over Mettes liv igennem 4 år.
 • Den 10. oktober blev SINDETS DAG markeret ved Sanger, Instruktør, Terapeut Flemming Enevold i samarbejde med PsykInfo, Region Syddanmark, Sind, LAP, OCD foreningen, IFS, Vejle Kommune, Velfærdsforvaltningen, Vejle Kommune, Depressionsforeningen.
 • Den11. oktober ” Mor til en misbruger” ved Foredragsholder og Forfatter Ulla Geer

          Jakobsen.

 • Den 19. november Tema-Lørdag i samarbejde med LAP.
 • Psykoedukation (Læren om psykiske sygdomme) over 5 gange ved Psykolog Mette Stagis.
 • Åben Pårørende Café (Den første tirsdag i måneden)

 

Det er ikke muligt at nævne alle vores mange aktiviteter i Årsberetningen, men der henvises

til vores Arrangements og Aktivitetskalender på 19 sider som er fremlagt.

 

Vi har besluttet i samarbejde med Psykolog Mette Stagis at gentage Psykoedukation kurser til efteråret i 2017, da vi kan se på det store fremmøde og på vores evalueringsskemaer, at der er et stort behov på dette område hos pårørende, da det ikke er alle pårørende, der bliver tilbudt dette. Det er kun pårørende til indlagte patienter og det vi hører er, at denne gruppe ikke altid for tilbuddet, selvom det står i Samarbejdsaften mellem patienter, pårørende og Psykiatrien i Region Syddanmark.

Især var der en diagnose borderline og ængstelig-evasiv, hvor der er et stort behov og hvor de pårørende ikke bliver inddraget nok med støtte.

Her har Mette et ønske om at køre, denne gruppe over 2 aftener.

 

LAP henvendte sig på et tidspunkt til os og forespurgte om vi ville være interesseret i, at lave en Tema Lørdag i samarbejde med dem, hvilket vi sagde ja til.

 

Vi nedsatte en styregruppe og Inger Ladegaard LAP havde gode kontakter og var god til at forhandle honorar med foredragsholderne og Lise Duus, som er formand for LAP Region Syddanmark var sekretær - Jeg tog mig af planlægningen og pressekontakt m.m.

Benthe og Grethe fra vores forening tog sig af forplejningen hele dagen, hvilket de gjorde rigtig godt

 

Vi havde valgt følgende emner:

Skriveterapi: Ved Wenche Thinnesen Vogtmann, der fortalte om kunsten at skrive terapeutisk og med øget bevidsthed om skriveteknikker og metoder, så det skrevne, får det ønskede personlige islæt og liv.

Kunstterapi: Ved Ergo - Kunst og Psykoterapeut Winnie Snedker, der er ansat ved Vejle Kommune,fortalte om hendes erfaring med kunstterapi for psykisk sårbare.

Processen kan gøre, den enkelte bedre til at mestre livets udfordringer, samt at skabe øget livsglæde Dans: De 5Rytmer ved Annette Uhlemann og Jan Redsted, som først lavede et oplæg om, hvad dansen har betydet for deres liv og hvad bevægelse betyder for krop og sjæl.

De 5rytmer inviterede til en time med dans og øget kropsbevidsthed og velvære samt følelser omsat til bevægelse.

Evalueringsskemaerne viste, at alle 35 tilmeldte havde give højeste karakterer.

Vi havde et fantastisk samarbejde med LAP og LAP vil gerne lave flere arrangementer med os.

 

Som noget nyt har vi nu mulighed for at trække medlemslisterne selv, hvilket jeg har været på kursus i Aalborg for at lære.

Det at vi selv kan trække medlemslisterne gør, at vi langt hurtigere kan oplyse vores nye medlemmer, om vores tilbud til dem.

 

Både vores FB side og Hjemmeside kører rigtig godt og vi har efterhånden mange likes på FB.

Vi kan også se på evalueringsskemaerne, at folk ser vores opslag på disse sider.

 

Som frivillige har vi Kurt Haaning - Kurt har været frivillig hos os siden 2013 og Psykolog Mette Stagis startede som psykolog hos os i 2016, hvor hun i efteråret har kørt 5 Psykoedukationskursus.

 

Tak til jer begge for jeres gode samarbejde og energi, vi sætter stor pris på, at have jer med i vores Lokalafdeling

 

Grethe Elmegaard, vores Næstformand, Kasserer og Referent har ikke ønsket genvalg og vores 2 Suppleanter Olaf Klausen og Hans Lange synes, at der skal nye til, så de modtager heller ikke genvalg.

 

På bestyrelsens og egne vegne vil jeg gerne sige jer alle tre Tak for jeres indsats og et godt samarbejde igennem årene - Det har været en fornøjelse, at have jer med.

 

Benthe, selvom du ikke stopper, vil jeg også gerne sige dig Tak for dit arbejde og jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde.

 

Bestyrelsen vil rette en stor Tak til Vejle Kommune for deres støtte, via § 18 midlerne, som gør det muligt for os, at kunne fortsætte vores oplysende arbejde og støtte til pårørende og deres psykisk syge.

 

Tak til Rema1000 for deres sponsor støtte med 1000 kr.

 

Ligeledes en stor Tak til alle vores medlemmer, som har været med til at bakke op omkring vores arrangementer og støtte i form af medlemskontingent i 2016.

 

Vejle, den 10. april 2017

 

På bestyrelsens vegne

Karin Birch Lange

Formand/Koordinator

 

 

Driftregnskab/Årsregnskab 2016

BEDRE PSYKIATRI - lokalafdelingen Vejle          
                   
      Regnskab 2016    
                   
Driftsregnskab                
                   
Indtægter   Bedre psykiatri - Lokalafdelingen Vejle       I alt    
                   
Kontingentafdeling         30.000,00    
Tilskud             0,00    
Renter             0,00    
Diverse             1.112,56    
                   
I alt             31.112,56    
                   
                   
Udgifter                
                   
Informations- og oplysningaarr.     0,00        
Netværk/samtalegrupper     0,00        
Støtte/hjælpeaktiviteter     0,00        
Andre aktiviteter     0,00        
Kurser for frivillige     0,00        
Interne foreningsaktiviteter     0,00        
Diverse         1.280,25        
                   
I alt         1.280,25   -1.280,25    
                   
Over-/underskud         29.832,31    
                   
Status                  
                   
Aktiver       Passiver          
Bank   31.997,34   Egenkapital primo   2.165,03    
Tilgode       Årets overskud     29.832,31    
                   
                   
                   
                   
Balance   31.997,34         31.997,34    
                   
    . marts 2017                
                   
Kasserer                
                   
    . marts 2017                
Regnskabet er gennemgået og fundet fornødent dokumenteret        
                   
                   
Intern Revisor                
Kate Møbjerg Nielsen              
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

 

         Bedre Psykiatri - Lokalafdeling i Vejle Kommune - Budget 2017

 

Dato:

Indtægter:

Udgifter:

Difference:

§18 midler Vejle Kommune

 

30.000

 

 

Medlemskontingent  BP

 

9.000

 

 

Foredrag Kirsten Kallesøe

15.03.2017

 

5.000

 

Foredrag Lene Brøndum Madsen

04.04.2017

 

5.000

 

Foredrag Dorthe Randi Schmidt

25.04.2016

 

5.000

 

Skyggen fra P

 

 

3.600

 

Sindets Dag

10.10.2017

 

3.500

 

Psykoedukation

 

 

              2.500

 

Pårørende Cafe

 

 

   500

 

Øvrige udgifter ialt :

 

 

13.510

 

I alt.

 

39.000

38.610

+390

 

Bedre Psykiatri - Lokalafdeling i Vejle Kommune - Øvrige udgifter 2017                              

Øvrige udgifter:

 

Kr.:

Saldo:

Bemærkninger:

Kontingent Frivilligcenter/Bygningen

   550

   550

 

 

Kørsel

7.500

8.050

 

 

Nets

    510

8.560

 

 

Gaver/blomster

    500

9.060

 

 

Rejser /Konferencer

1.000

10.060

 

 

Generalforsamling/Møder

   800

10.860

 

 

Farvepatroner

1.500

12.360

 

 

Gebyrer til Banken

   150

12.510

 

 

Merchandise

1.000

13.510

 

 

I alt:

13.510

13.510

 

 

 

 

 

                                       

 

              Indkaldelse til ordinær Generalforsamling

                      Tidspunkt: Tirsdag, den 10. april 2017 kl. 19.00

                       Sted: Foreningernes Hus/Frivilligcenter Vejle, Dæmningen 58, 1. sal,                              7100 Vejle  (Indgang på bagsiden af bygningen ved Kabel TV)

                                            

                                                            Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af lokalbestyrelsens årsberetning om lokalafdelingens virksomhed ved Formand Karin Birch Lange
 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab ved Kasserer Grethe Elmegaard
 5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag for indeværende regnskabsår ved Kasserer Grethe Elmegaard
 6. Indkomne forslag skal være formanden i hænde, senest 14 dage før Generalforsamlingen
 7. Valg af formand for lokalafdelingen - Karin Birch Lange ikke på valg
 8. Valg af kasserer for lokalafdelingen - Grethe Elmegaard er på valg - Modtager ikke genvalg
 9. Evt. valg af 1 eller flere lokalbestyrelsesmedlemmer – Benthe Klausen ikke på valg

   10. Valg af suppleanter til lokalbestyrelsen - Hans Lange og Olaf Klausen - På valg -                      Modtager ikke genvalg

   11. Valg af medlemmer til Repræsentantskabet - Benthe Klausen, Karin Birch Lange - Ikke           på valg - Grethe Elmegaard modtager ikke genvalg

   12. Valg af suppleanter til Repræsentantskabet - Hans Lange – Modtager ikke genvalg

   13. Valg af revisorer – Revisorassistent Kate Møberg Nielsen er på valg - Modtager genvalg

   14. Eventuelt.

 

Lindeballe, den 13. februar 2017

 

Karin Birch Lange__

     Formand  

 

 

Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er lokalafdelingens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i april eller maj måned.

Stk. 2. Indkaldelse til generalforsamling foretages af lokalbestyrelsen med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen sker skriftligt til hvert enkelt medlem.

Stk. 3. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Godkendelse af lokalbestyrelsens årsberetning om lokalafdelingens virksomhed

4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag for indeværende regnskabsår

6. Indkomne forslag

7. Valg af formand for lokalafdelingen

Kun hvert andet år

8. Valg af 2 eller 4 lokalbestyrelsesmedlemmer

9. Valg af suppleanter til lokalbestyrelsen

10. Valg af medlemmer til Repræsentantskabet

11. Valg af suppleanter til repræsentantskabet

12. Valg af revisorer

13. Eventuelt.

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være lokalbestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5. Lokalafdelingens formand vælges for to år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 6. Lokalbestyrelsesmedlemmer vælges for to år. Halvdelen vælges i lige år og den anden halvdel i ulige år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 7. Der vælges op til fire suppleanter for lokalbestyrelsens medlemmer. Genvalg kan finde sted..

Stk. 8. Repræsentantskabsmedlemmer vælges for et år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 9. Der vælges et antal suppleanter svarende til antallet af repræsentanter. Suppleanterne indtræder ved repræsentantens midlertidige eller varige forfald

Stk. 10. Ved personvalg er den eller de personer valgt, som har opnået det højeste stemmetal. Ved stemmelighed afgøres rækkefølgen ved lodtrækning.

Stk. 11. Generalforsamlingens øvrige beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Stk. 12. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. Intet medlem kan råde over mere end 1 fuldmagt. Fuldmagten skal præsenteres for dirigenten ved mødets begyndelse.

Stk. 13. Adgang til generalforsamlingen har stemmeberettigede medlemmer. Kvittering for betalt medlemskab kan kræves forevist. Lokalafdelingens bestyrelse afgør, hvem der i øvrigt kan overvære generalforsamlingen uden stemmeret.