Økonomi

 • Der anvendes samlet set 20,1 mia. kr på psykiatrien i Danmark (kommuner og regioner) LINK
 • Udgifter pr. patient i psykiatrien faldet med 18 pct. sammenlignet med 4 pct i somatikken fra 2008-15 link

Finansiering af psykiatrien

Psykiatriens budget er ca. 9 pct. af det samlede sundhedsbudget. 80 pct. er statsfinansieret med 75 pct. som bloktilskud og 5 pct. som aktivitetsbudget. Kommunerne betaler et bloktilskud på 10 pct. fordelt ift. deres indbyggertal. De sidste 10 pct. er aktivitetsbestemt finansieret af kommunerne efter de ydelser, deres borgere får. (2017, Simonsen & Møhl)

Sammenhæng ml. regioner og kommuner

 • Ca. 860 mio. kr. offentlig finansierede midler er anvendt på projekter om sammenhæng i indsatsen for psykisk syge siden  2009 (Læs rapport her SIF) - se opgørelse her link

Kommuner

 • Samlet set anvendes der i 2011 13,3 mia.kr. på den kommunale indsats over for personer med psykiske vanskeligheder. LINK
 • Heraf vedrører 6,7 mia. kr. børn- og ungeområdet (herunder PPR) og 5,8 mia. kr. voksenområdet.LINK
 • Dertil skal lægges kommunernes udgifter til medfinansiering i den regionale psykiatri, som er på 0,7 mia. kr. på voksenområdet og 0,1 mia. kr. på børn- og ungeområdet.LINK

Regioner

 • Udgifter til børne- og ungdomspsykiatri er godt 1,1 mia. kr. LINK
 • Udgifter til voksenpsykiatri er godt 5,4 mia. kr. LINK
 • Udgifter til tilskudsordning til psykologhjælp er godt 210 mio. kr. LINK
 • Udgifter til retspsykiatrien er godt 800 mio. kr. LINK
 • Driftsudgifter til psykiatrien var i 2011 15 pct. sammenlignet med somatikken 45 pct. LINK
 • Mens hospitalspsykiatrien har haft 24 % flere patienter i voksenpsykiatrien og 53 % flere i børne- og ungepsykiatrien i perioden 2009-2014, er de samlede driftsudgifter kun steget med 7 %. link

Samfundsøkonomisk

 • Sygdomsbyrden i DK 2015: Angst, depression og skizofreni koster 17,37 mia. kr. i tabt produktion, og 4,78 mia. kr i behandling og pleje. Link
 • De samlede sundhedsudgifter for psykiatrien udgør i Danmark 5 pct. Psykiske sygdomme udgør 20 pct. af den samlede sygdomsbelastning iflg. WHO LINK
 • Psykiske sygdomme koster årligt Danmark 55 milliarder kroner og heraf 10 pct. i direkte udgifter til behandlinger. LINK
 • En ny analyse fra Copenhagen Business School (CBS) afdækker de økonomiske effekter af øget pårørendeinddragelse i psykiatrien. Resultatet er, at målrettet pårørendeinddragelse kan give en gevinst på over 1,5 milliarder kr. ved en beskeden engangsinvestering. LINK
 • Hver femte i den arbejdsdygtige alder i Danmark har psykiske problemer, og det skønnes at koste den danske økonomi næsten 6 mia. euro eller 3,4 pct. af BNP årligt iflg. OECD. LINK LINK

Relateret viden og fakta

Pårørendes vilkår

Mere end

½ mio. danskere lider af psykisk sygdom – hver tredje dansker er pårørende

Man kan

blive helbredt for psykisk sygdom. Når de pårørende inddrages, er chancen for at blive rask større