Arbejdsmarked

Beskæftigelse
 • Knap 20 pct. af psykiatriske patienter i 2015 er i ordinær beskæftigelse mod 70 pct. blandt øvrige borgere i alderen 18-64 år. Dertil kommer ca. 11 pct. under uddannelse og 2 pct. i fleksjob i begge grupper. (link) 
 • Andel i arbejde efter psykiatrisk indlæggelse er godt 50 pct. (somatisk patienter 81 pct.) link
 • Fra 2012 til 2015 er andelen af psykiatriske patienter, der enten er i job (inkl. fleksjob) eller under uddannelse steget fra 27,6 pct. til 31,9 pct.(link) 
 • Kun 41 pct. af personer med psykisk sygdom har en kompetencegivende uddannelse. LINK
 • Det samfundsøkonomiske gevinstpotentiale af, at en ledig psykisk syg finder ordinær beskæftigelse er over 6 år ca. 682.000 kr. LINK
 • 39 pct. af lønmodtagere er i høj eller nogen grad betænkelige ved at skulle arbejde sammen med en person, der lider af skizofreni eller maniodepressivitet. LINK
 • Norsk IPS projekt har vist, at 10 pct. flere psykisk syge er i job med IPS (dvs. jobkonsulent i samarbejde m. psykiatrien) end traditionelt opfølgning link. Norsk litteraturstudie viser dertil, at dobbelt så mange psykisk syge kommer i arbejde med metoden IPS link. Studier fra England i øvrigt viser, at ca. 60 % af psykisk syge, der modtager IPS  og psykiatrisk behandling, på et tidspunkt i opfølgningsperioden er i arbejde. LINK
Offentlige ydelser
 • Blandt voksne patienter i psykiatrien har 75 pct. modtaget kommunale ydelser LINK
 • Ydelsesmodtagere med psykiske sygdomme udgør 13,8 pct. i 2013 af alle ydelsesmodtagere og er primært modtagere af førtidspension, kontanthjælp og sygedagpenge.LINK
 • Førtidspension: Følg udviklingen her LINK
 • 25 procent af de personer, som var i kontakt med behandlingspsykiatrien i 2013 var ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere LINK
 • Et studie af kontanthjælpsmodtageres selvrapporterede problemer viser, at omkring en tredjedel af gruppen har på et eller andet tidspunkt været til behandling for psykiske lidelser eller personlige problemer, mens omkring en femtedel har været ude i et misbrug af alkohol eller stoffer. link
Sygefravær
 • Det anslås, at psykisk sygdom er ansvarlig for 35-45 pct. af fravær fra arbejde LINK
 • Ca. 24 pct. af alle sager om sygedagpenge kan henføres til psykiske problemer LINK
Jobcentre
 • 75 pct. af kommunerne gennemfører ikke systematisk opsporing af mentale helbredsproblemer i jobcentrene link
 • Iflg. OECD er jobcentre i Danmark dårlige til at tackle psykisk sygdom. LINK
 • Hver 10. sygemeldte, der har psykisk problemer, er utilfredse med jobcentrenes indsats. LINK
 • Mellem hver fjerde og hver femte langtidssygemeldte har en uopdaget psykisk lidelse. (Doktorafhandling 2013)
Relateret viden og fakta

Pårørendes vilkår

Mere end

½ mio. danskere lider af psykisk sygdom – hver tredje dansker er pårørende

Man kan

blive helbredt for psykisk sygdom. Når de pårørende inddrages, er chancen for at blive rask større