Videnscenter

Børn som pårørende

Børn, der er pårørende til mennesker med psykisk sygdom, er meget udsatte for selv at få alvorlige psykiske eller sociale problemer.

Bedre Psykiatri mener

Det er afgørende, at behandlere i psykiatrien og i kommunen er opmærksomme på børn eller søskende til mennesker med psykisk sygdom. Der er de senere år oprettet flere målrettede støtte- og behandlingstilbud til børn, der er pårørende. Det er meget positivt men langt fra tilstrækkeligt udbredt.

Børn og unge, der vokser op som pårørende til forældre med psykisk sygdom, eller børn og unge som er søskende til en bror eller søster med psykisk sygdom er ofte i en udsat position og kan opleve at deres deres livssituation er meget utryg. De er en særlig udsat gruppe i forhold til selv at udvikle en psykisk sygdom senere i livet og i risiko for mistrivsel og socialt udsathed på grund af skolefravær, koncentrationsbesvær, ubearbejdet sorg mv. Det kan forringe deres livskvalitet og samfundsdeltagelse på kortere og længere sigt.

Børn af forældre med psykisk sygdom

 • Mindst 30 pct. af alle psykiatriske patienter er forældre til børn under 18 år. (Region Hovedstaden 2014).
 • Ca. otte pct. af alle børn har i løbet af deres opvækst oplevet, at en eller begge forældre har været indlagt på en psykiatrisk afdeling. (SFI 1999)
 • Det skønnes helt op mod 100.000 børn, der har forældre med psykisk sygdom. (Sundhedsstyrelsen 2011)

Risikofaktorer

 • Børn af forældre med skizofreni har 18 gange så høj risiko for at udvikle samme sygdom inden 18 års alderen. (Thorup et al. 2018)
 • Børn af forældre med angst har 3-4 gange større risiko for udvikling af angst og depression (Micco et al. 2009)
 • Meta-studie viser, at børn af forældre med alvorlig psykisk sygdom har 32 pct. risiko for selv at udvikle en psykisk sygdom fra 20 årsalderen. (Rasic et al. 2015)

Læs mere i Vidensopsamling (Rambøll 2016)

Søskende til bror eller søster med psykisk sygdom

 • Ca. 60 pct. af børn og unge under 19 år i kontakt med behandlingspsykiatrien har søskende eller hvad der svarer til, at mindst 20.177 børn og unge er søskende til bror eller søster i behandlingspsykiatrien (Bedre Psykiatri 2019). 
 • Mellem 8-17 pct. af voksne pårørende til psykisk syge er søster eller bror. (Epinion 2009, 2014).
 • Søskende til mennesker med skizofreni har en tendens til at være mindre beskæftigede end den gennemsnitlige person i den danske befolkning, der aldrig har været indlagt på et psykiatrisk hospital eller behandlet ambulant. (Greve, 2012)  

Forældre

 • Undersøgelse viser, at 3 ud af 4 forældre oplever, at øvrige børn i familien belastes af situationen med det psykisk syge barn. (Bedre Psykiatri 2013)

Fag-professionelle

 • Undersøgelse viser, at i alt 39 pct. af de praktiserende læger ved for lidt om, hvad depression hos en forælder betyder for barnets udvikling, og 41 pct. vil gerne have mere viden på området. (Hansen et al. 2018).
 • Størstedelen (66 %) af personalet i psykiatrien svarer, atde ikke har modtaget nogen form for uddannelse og vejledning i forhold til børnsom pårørende i psykiatrien. (RHP2014)
 • Kun 33 % af personalet i psykiatrien tilbyder altid/ofte børne-eller familiesamtaler. 8 % tilbyder altid/ofte barnet at gå i samtalegruppe. (RHP2014)
 • 8 pct. af personalet i psykiatrien vurderer, at de ca. harmødt alle/næsten alle eller over halvdelen af deres patienters børn inden fordet sidste halve år, mens størstedelen (69 %) har mødt ca. under halvdeleneller ingen/næsten ingen (RHP2014).

Læs mere

 • Koncept for systematisk pårørendeinddragelse - inspirationsguide (Sundhedsstyrelsen 2018)
 • Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten (Helsedirektoratet 2018)
 • Barn som pårørende anno 2018 – C. Lauritzen i Tidsskrift for psykisk helsearbeid. 2018 vol. 15. nr. 4.
 • Belastende livsvilkår: Pejlemærker for personalets møde med pårørende i psykiatrien (Eckardt 2018)
 • Mødet med pårørende til personer med alvorlig sygdom - Anbefalinger til sundhedspersonale (Sundhedsstyrelsen2016)
 • Psykiatriudvalgets anbefalinger om pårørende 2013 - Afsnit om pårørende s. 214 (Psykiatriudvalget 2013)
 • Barn av foreldre med psykiskelidelser eler alkoholmisbrug: omfang og konsekvenser. (Folkehelseinstituttet, 2011)
 • BOG: Forældre med psykisk lidelse. Kap 44. (Grundbog i psykiatri 2017 Hans Reitzel Forlag)
 • BOG: Når børn lever sammen med psykisk syge forældre – S. Blinkenberg 2005. Psykiatrifondens Forlag
 • BarnsBeste – Nationalt kompetencenetværk for børn som pårørende (website)
 • Projekt VIA family (website)
 • Børn som pårørende - viden om - Socialstyrelsen (website)

Støt nu

Vær med til at sikre at pårørende får hjælp, støtte og rådgivning. Klik på beløbet du ønsker at støtte med.

Støt Bedre Psykiatri nu.


Husk: Din støtte er fradragsberettiget.

Enkelt donation - vælg beløb
75 kr125 kr200 krAndet…
Månedlig donation - vælg beløb
50 kr75 kr150 krAndet…